Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

GÜNCEL MEVZUAT


Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarının Belirlenmesi ile 6/2/2019 Tarihli ve 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6775) (28.01.2023)

Personele yapılan ücret ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı - Özelge (27.01.2023)

2023 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı (26.01.2023)

Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2023'e Kadar Yaptırılması Gerekiyor (26.01.2023)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6728) (26.01.2023)

2023 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (25.01.2023)

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (25.01.2023)

Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar ile Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutanlara POS Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (19.01.2023)

SGK Genel Yazı: 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2023/Ocak Artışları (19.01.2023)

SGK Genel Yazı: Yurt Dışı Borçlanması veya Sözleşme Kapsamında Hizmet Birleştirmesi Yoluyla Aylık Bağlananların Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Bireylerinin Tespiti (19.01.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546) (18.01.2023)

252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2023 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir (16.01.2023)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri İle Belirlenenden Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Değer Artış Fonu Hesabının Oluşturulmasına İlişkin Açıklamalarda Bulunuldu (16.01.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 547) (14.01.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 545) (14.01.2023)

7431 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (13.01.2023)

2023 Yılında Sigortalı Başına 400 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir (12.01.2023)

1 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı (10.01.2023)

Karar Defteri'nin Kapanış Tasdiki ve 2023'te Kullanılacak Defterlerin Ara Tasdikleri 31.01.2023 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir (10.01.2023)

Muhasebe ve Müşavirlik Ücretleri Eridi (09.01.2023)

SGK Genelgesi 2023/3 - Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (06.01.2023)

Asgari Ücret Ödemelerinin Banka, PTT ve Özel Finans Kurumları Yoluyla Yapılması Gerekmektedir (06.01.2023)

SGK Genelgesi 2023/1 :7417 Sayılı Kanunun Kurumumuz Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması (04.01.2023)

Defter Beyan Sistemi Duyuruları (02.01.2023)

Defter Beyan Sistemi Duyuruları (02.01.2023)

2023 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi (30.12.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544) – VUK 544 (30.12.2022)

2023 SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46) – YMM Tasdik Raporu (30.12.2022)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 322) (30.12.2022)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323) (30.12.2022)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 92) – 2023 Konsolosluk Harçları (30.12.2022)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91) – 2023 Maktu ve Nispî Harçlar (30.12.2022)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) – 2023 Emlak Vergisi Değerleri (30.12.2022)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) – 2023 1 Sayılı Tablo (30.12.2022)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) – 2023 Çevre Temizlik Vergileri (30.12.2022)

2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55) (30.12.2022)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54) (30.12.2022)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44) (30.12.2022)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21) (30.12.2022)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) (30.12.2022)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79) – 2023 Değerli Kağıtlar (30.12.2022)

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Defter Duyurusu (30.12.2022)

6111 Kanun Numaralı Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı (29.12.2022)

2023 Yılında Tasdik Ettirilmesi Gereken Defter Türünün Tespitinde Dikkate Alınacak Hadler Hakkında Duyuru (29.12.2022)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (29.12.2022)

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6619) (29.12.2022)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı:?6618) (29.12.2022)

2013 Yılı Öncesine Ait Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Silindi! (28.12.2022)

01.01.2023'den İtibaren Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP/Poşet) Listesi Yayınladındı (28.12.2022)

2023 Yılında Uygulanacak SGK Parametreleri (23.12.2022)

1 Aralık 2022 Tarihinden İtibaren Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması. (22.12.2022)

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6583) (21.12.2022)

2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6582) (21.12.2022)

2023 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Durumları, E-Defter, Defter Beyan Sistemi Ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri (16.12.2022)

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği (14.12.2022)

VUK Sirküler 148 Yayınlandı (13.12.2022)

E-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru (09.12.2022)

SGK Genelgesi 2022/22 - Yemek Bedeli İstisnası (06.12.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543) (03.12.2022)

2023 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Tarihleri (01.12.2022)

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434) (30.11.2022)

7421 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (28.11.2022)

7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.11.2022)

Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı (Seri No: 322) (25.11.2022)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:16) (25.11.2022)

SGK Genelgesi 2022/20: Yemek Bedeli (24.11.2022)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6417) (24.11.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) (24.11.2022)

VUK Sirküler 147 Yayınlandı (23.11.2022)

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler / 3 (23.11.2022)

SMMM Ruhsatı Olmayanlar Muhasebe Meslek Alanında İşyeri Açamazlar (17.11.2022)

e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru (11.11.2022)

Yemek Bedellerinin Sigorta Priminden Kısmen İstisna Edilmesiyle İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı (11.11.2022)

Sermaye Azaltımında Vergilemenin Usul ve Esasları Belirlendi (11.11.2022)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.11.2022)

E-Beyanname Duyuruları (10.11.2022)

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (09.11.2022)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 Ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.11.2022)

SGK Elektronik Tebligat Programı 01.11.2022 Tarihinden İtibaren Tüm Türkiye’ De Uygulanacak (01.11.2022)

Ücret Gelirlerinin Beyanında Kamu Tek İşveren Tanımı Değiştirildi (31.10.2022)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 321) – GVK 321 (30.10.2022)

Sigorta Priminden Kısmen İstisna Tutulan Ödemeler Nelerdir? (27.10.2022)

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (26.10.2022)

TÜRMOB Yönetim, Disiplin, Denetleme, TESMER ve SÜRGEM Kurulları Görev Dağılımları (25.10.2022)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 43) (25.10.2022)

Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Nelerdir? (13.10.2022)

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92) (11.10.2022)

İstanbul'da SGK e-Tebligat Uygulaması Başladı (10.10.2022)

SGK Elektronik Tebligat Uygulamasının Uygulandığı İller Kapsamı Genişletildi (07.10.2022)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /61 (30.09.2022)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İş Alanlarında Çalıştırılan Hükümlülerin Sigortalılığında ve Prim Ödeme Yükümlülüğünde Değişiklik Yapıldı (28.09.2022)

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Rehberi (28.09.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541) (23.09.2022)

Haksız Çıkma Zammı İptal Edildi (19.09.2022)

GVK Geçici 67 nci Maddesi Tevkifat Oranları (Karar Sayısı: 6036) (15.09.2022)

SGK Genelgesi 2022/19 - Asgari Ücret Desteği (08.09.2022)

Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik VUK Sirküleri Yayımlanmıştır (06.09.2022)

6183 Sayılı Kanun’un 48/A Maddesine Göre Yapılan Tecil ve Taksitlendirmede Değişiklik Yaptı (23.08.2022)

SGK Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesi (23.08.2022)

Sigortalılar Çalıştığını SGK’ya Bildirebilir (18.08.2022)